Krav til politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyre har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Krav om politiattest i Soon CK

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.
Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemning, vil alltid være omfattet av ordningen.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Krav om politiattest i SOON CK

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Lenke til søknad hos Politiet (Benytt BankID)

Bekreftelse på formål.pdf (last ned, fyll ut og vedlegges søknaden)

Dette gjøres i samråd med:
Martin Frøland
Tlf:  913 76 452
E-post: leder@soonck.no

Ansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre

  1. Skjema om formål for attest, som skal vedlegges den elektroniske søknaden, fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Den som skal ha politiattest søker elektronisk på politiets hjemmesider. Se også info fra Politiet: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Ansvarlig i klubben.

SOON CK skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på NIF Politiattest

 

Med vennlig hilsen
Styre i Soon Ck